Afkoppelen regenpijp

Ontdek de voordelen van je regenpijpen afkoppelen!

Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte en/of hitte, gevolgd door hevige regenbuien. De gemeente Someren wil de gemeente klimaatbestendig maken. Wij kunnen dit niet alleen, want zo’n 50 tot 70% van het oppervlak in bebouwd gebied is namelijk privaat terrein. Alleen samen kunnen we Someren beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete perioden.

Bent u eigenaar van een pand in Someren en wilt u bijdragen aan een duurzame omgeving? Dan is het misschien mogelijk om hiervoor een stimuleringsbijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap te ontvangen. Deze subsidie ontvangt u bijvoorbeeld als u uw regenpijpen loskoppelt van het riool en het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) op een andere manier op uw eigen terrein opvangt. Deze subsidie kunt u ook gebruiken voor het aanleggen van een groen dak. Is uw pand aangesloten op een gescheiden riolering of drukriolering (buitengebied)? Dan komt u niet in aanmerking voor deze subsidie.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Subsidie aanvragen
Declaratie subsidie indienen

 • U kunt alleen als eigenaar van het pand de aanvraag doen. Of u bent gemachtigd door de eigenaar
 • Vul het aanvraagformulier in. U moet een plattegrond uploaden waarop u aangeeft:
  • welk dakoppervlak u afkoppelt
  • waar de regenpijpen van het dak zitten
  • waar u de waterberging of infiltratievoorziening realiseert
 • Bent u gemachtigd door de eigenaar? Dan moet u in het formulier ook de machtiging uploaden
 • U hoort van de gemeente of we u de subsidie toekennen
 • Voer de werkzaamheden binnen 6 maanden na toekenning uit
 • Zijn de werkzaamheden klaar? Vraag de gemeente om de subsidie uit te keren. Doe dat binnen 6 weken na afronding van de werkzaamheden. Stuur ook foto's mee als bewijs dat u de werkzaamheden heeft afgerond
 • We komen eventueel nog controleren. Daarna beslist de gemeente over het uitkeren van de subsidie

Hoe werkt afkoppelen?

 • U koppelt de afvoer van hemelwater naar het riool af. Bijvoorbeeld door het doorzagen van de regenpijpen
 • U vangt het water op in een verlaging of greppel in de tuin of in ondergrondse infiltratiekratten of grindkoffers
 • Het water zakt weg in de bodem

Waarom hemelwater afkoppelen?

 • Dit vermindert de kans van water op straat en wateroverlast in uw huis en in uw wijk
 • Het bespaart energie doordat het hemelwater niet meer verpompt en gezuiverd hoeft te worden
 • Het bestrijdt verdroging door het infiltreren van hemelwater
 • Het heeft een positieve invloed op de flora en fauna in de beken. Dit komt omdat er minder vuil gemengd water uit de riolering de beken in stroomt
 • Het vermindert de kans dat beken, sloten en vijvers buiten hun oevers treden

Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 

 • 25 m2 tot 250 m2 afgekoppeld dakoppervlak: € 6 per m2 met een maximum van de werkelijk gemaakte kosten.
 • 250 m2 tot 1000 m2 afgekoppeld dakoppervlak: € 4 per m2 met een maximum van de werkelijk gemaakte kosten
 • Rekenvoorbeeld bij 500 m2. Het subsidiebedrag hiervoor is € 2500 (als de werkelijke kosten niet lager zijn):
  • 250 x € 6 = € 1.500
  • 250 x € 4 = € 1.000
 • De gemeente heeft voor 2020 maximaal €75.000 budget. Particulieren krijgen tot 1 september een voorkeursbehandeling. Namelijk €45.000 is gereserveerd voor particulieren en Verenigingen van Eigenaren. Maximaal € 30.000 is voor bedrijven en stichtingen. Na 1 september vervalt de voorkeursbehandeling en behandelen we aanvragen op volgorde van binnenkomst
 • Als de gemeente geen budget meer over heeft weigeren we nieuwe aanvragen

Wat zijn de voorwaarden voor subsidie?

 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Someren
 • Uw pand is minimaal 5 jaar oud
 • U koppelt ten minste 25 m2 aaneengesloten dakoppervlak af van de openbare riolering
 • U kunt minimaal 30 liter regenwater per m2 opvangen op eigen terrein. Dit water infiltreert u of voert u vertraagd af. De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2 mm neerslag per 24 uur)
 • Uw waterberging moet bijdragen aan het verminderen van piekafvoeren en geen overlast veroorzaken op naastgelegen percelen. 
 • Uw waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor als de buien erg hevig zijn. Plaats deze als dat mogelijk is bovengronds
 • Wij moeten uw waterberging kunnen controleren. Zorg daarom dat deze zichtbaar en toegankelijk is
 • Gebruikt u een infiltratievoorziening? Plaats de bodem hiervan boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)
 • Gebruikt u een ondergrondse afvoer naar een infiltratievoorziening? Dan plaatst u in alle regenpijpen een bladafscheider en een zandvanger

   Afkoppelsubsidie waterschappen

  • Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel geven ook afkoppelsubsidie
  • Deze subsidies zijn stapelbaar. U kunt dus zowel subsidie van de gemeente als van het waterschap krijgen
  • De regeling van waterschap De Dommel is automatisch van toepassing voor panden binnen het beheergebied van de Dommel en waarvoor de gemeente Someren subsidie heeft verleend. Per saldo wordt de subsidie van de gemeente Someren verdubbeld (tot maximum van de werkelijke kosten)
  • Voor de regeling van Waterschap Aa en Maas moet u samenwerken met andere mensen in uw buurt. Het eindresultaat mag niet voor jezelf zijn. Dit betekent dat anderen óók profijt van de te nemen maatregelen moeten hebben. Je kunt de uitvoering van een project bijvoorbeeld samen met je buren oppakken, maar er zijn ook projecten waarbij een partij zoals een gemeente, stichting, vereniging of bedrijf mee financiert. Denk bijvoorbeeld aan groene daken of afkoppelprojecten van je eigen gemeente. Zo werk je samen aan hetzelfde doel. Krijg je subsidie van je gemeente? Dan voldoe je in bijna alle gevallen ook al aan de subsidievoorwaarden van het waterschap. Kijk voor meer informatie op de website van Aa en Maas.
  • Het beheergebied van Waterschap Aa en Maas is bijna heel gemeente Someren. Behalve een stuk bij Someren-Heide
  • Het beheergebied van Waterschap De Dommel is alleen een stuk bij Someren-Heide

  Meer informatie

  Nog vragen? Bel naar (0493) 494 888 of mail naar duurzaam@someren.nl.