Duurzaamheid

Samen voor duurzaam

Maak jij je zorgen om het klimaat? Of wil je simpelweg geld besparen op energie, of…? Op deze site vind je alle handvatten om je op weg te helpen. De gemeente helpt je graag een handje. Samen maken we Someren Natuurlijk Duurzaam.

Bekijk wat we nu doen

Klik op de punten in de kaart om de duurzame initiatieven te bekijken

Bekijk wat we nu doen (lijstweergave)

Duurzame demo-woning

Deze demo-woning is volledig duurzaam gebouwd en dient als inspiratie voor andere nieuwbouwwoningen in Groote Hoeven.

Aanpak wateroverlast Keizerstraat - Grebbe

Keizerstraat - Grebbe is een locatie met wateroverlast in Someren-Dorp. Het betreft een scala aan maatregelen om afstroming van water naar dit lager gelegen gebied te beperken. Het gebied wordt daarnaast ook heringericht om water vast te houden (onder meer door gebruik van infiltratievoorzieningen zoals wadi's).

Waterrobuuste inrichting Groote Hoeven

Nieuwbouwwijk met veel groen en een bergingscapaciteit voor hemelwater. Deze ligt bijna 2 keer zo hoog als de norm die de waterschappen stellen.

Lierop: Gildewijk (fase 3)

Betreft het hydrologisch neutraal ontwikkelen van de Gildewijk.

Blauwe Ader Boerenkamplaan

Realiseren van een robuuste hemelwaterafvoer. Vanaf aansluiting Keizerstraat op Boerenkamplaan tot A-watergang Steegstraat. Inclusief realiseren eventueel benodigde compenserende berging.

SWO Someren Noord: afkoppelen diverse straten en aanleg transportriool naar buffers Slievenstraat

Afkoppelen Noorderlaan, Klokhuisstraat, Hoepelakkerstraat en Noordplein. Aanleg extra transportriool gemengd stelsel naar buffers Slievenstraat, in combinatie met aanleg nieuwe buffer door Waterschap Aa en Maas.

Aanpak wateroverlast Willem Alexanderlaan

Project wordt voortgezet als Blauwe Ader richting Goede Vaart nabij brug Kwart voor Twaalf.

Aanpak wateroverlast/ afkoppelen Sluis XI

Aanleg hemelwaterstelsel afwaterend richting Parallelloop/DIZON-vijver.

Parallelloop

Analyse van het watersysteem is afgerond en een duiker is schoongemaakt en gerenoveerd. De beek wordt nog verbreed.

Slievenseloop gekoppeld aan sluis X!

Zes duikers worden vergroot, stuwen worden verbreed en geautomatiseerd, de beek wordt verbreed en kleinere waterbergingen worden aangelegd.

Kleine Aa bestaande Ecologische Verbindingszone (EVZ)

We zorgen voor betere omstandigheden voor meer verschillende planten- en diersoorten.

Kleine Aa bovenstrooms

Meerdere stuwen zijn geautomatiseerd of verplaatst. Er wordt nog een ecologische verbindingszone aangelegd.

Aa benedenstrooms Starkriet

Het beekdal van de Aa en Kleine Aa wordt klimaatbestendig gemaakt.

Gemaal Gezandebaan

Aanpassen gemaal Gezandebaan.

Water bergen in Keelven

Vanuit de Peelrijt bij piekafvoer water in Keelven bergen, inclusief peilbuis in het ven.

Robuuster inrichten watersysteem bij de golfbaan

Peilgestuurde drainage en waterberging golfbaan.

Verminderen afstroming Waterdael I en II

Aanpassen bestrating op de grens tussen het hoog- en laaggelegen deel van de wijk om bij piekbuien hemelwater tijdelijk in het hoge deel vast te houden op straat.

Verminderen afstroming Waterdael III

Vergroten van de waterberging in de wijk van 42 mm naar circa 90 mm om afstroming naar lager gelegen gebieden tegen te gaan.

Verlagen diverse gazons Someren Noord

Verlagen diverse gazons om water af te vangen van trottoirs/voortuinen (infiltratie) en afstroming groen bij piekbuien te verminderen.

Kloosterweg - Bergstraat - Beelstaat inclusief parkeerterrein De Ruchte

Herinrichting wegen met afkoppelen bestaand bebouwd gebied.

Verlagen bermen Meidoornstraat

Aanpassen hoogte berm om bij hevige regenval afstroming over maaiveld naar de sloot mogelijk te maken.

Duurzaam bodembeheer, bodemUp en Vitale bodem

Agrariërs of gebruikers van agrarische grond in Someren kunnen in 2021 ondersteuning op maat krijgen bij het verbeteren van hun bodemkwaliteit. In het traject Duurzaam bodembeheer krijgen zij hulp én financiële ondersteuning bij het verbeteren van de bodemkwaliteit van hun bedrijf via tal van maatregelen.

Zonnepark Lungendonk 16a Lierop

Zonnepark van 4,5 ha groot.

Zonnepark Kerkendijk (achter nr 117) Someren-Heide

Zonnepark van 9,2 ha groot

Postcoderoosproject “de Postel”

Op de hellende daken van de gemeentelijke sporthal “de Postel” liggen 294 zonnepanelen voor het collectieve zonnedak. Dit eerste Postcoderoosproject van ZummerePower is in bedrijf vanaf 1 augustus 2019. De deelnemers kunnen gedurende 15 jaar de energiebelasting van het aantal kWh dat hun aandeel zonnepanelen op dit collectieve zonnedak is opgewekt op hun energierekening thuis verrekenen.

Zonnepanelen Gemeentehuis

123 C2C-gecertificeerde zonnepanelen, 45,3 kWp, in bedrijf sinds 1 juni 2019

Zonnepanelen de Ruchte

238 C2C-gecertificeerde zonnepanelen, 103,5 kWp, in bedrijf sinds 1 juni 2019 Eigendom van Stichting voor Sociaal Cultureel Werk de Ruchte

Zonnepanelen de Einder

236 zonnepanelen, 59,0 kWp in bedrijf sinds 1 maart 2014 MFA de Einder wordt volledig verwarmt met lucht/water warmtepompen. Alleen warm tapwater wordt nog gemaakt met de CV-ketel die kan bijspringen als vriest. Met een jaarverbruik van zo’n 250 m3 aardgas is dit het eerste gemeentelijke gebouw dat bijna volledig aardgasvrij

Zonnecollectoren zwembad

De buitenbaden van openlucht zwembad “de Diepsteeckel” worden vanaf de ingebruikname na de grote renovatie in 1997 volledig verwarmd met zonnecollectoren die op daken van het servicegebouw liggen. Alléén voor het douchen en het vorstvrij houden van het gebouw wordt nog aardgas gebruikt. Daarmee is dit openlucht zwembad het eerste bijna aardgasvrije gemeentelijke gebouw.