Duurzaamheid

Duurzaamheid

Samen voor duurzaam

Maak jij je zorgen om het klimaat? Of wil je simpelweg geld besparen op energie, of...? Op deze site vind je alle handvatten om je op weg te helpen. De gemeente helpt je graag een handje. Samen maken we Someren Natuurlijk Duurzaam.

Bekijk wat we nu doen

Klik op de punten in de kaart om de duurzame initiatieven te bekijken

Bekijk wat we nu doen (lijstweergave)

Duurzame demo-woning

<p>Deze demo-woning is volledig duurzaam gebouwd en dient als inspiratie voor andere nieuwbouwwoningen in Groote Hoeven.</p>

Aanpak wateroverlast Keizerstraat - Grebbe

<p>Keizerstraat - Grebbe is een locatie met wateroverlast in Someren-Dorp. Het betreft een scala aan maatregelen om afstroming van water naar dit lager gelegen gebied te beperken. Het gebied wordt daarnaast ook heringericht om water vast te houden (onder meer door gebruik van infiltratievoorzieningen zoals wadi's).</p>

Waterrobuuste inrichting Groote Hoeven

<p>De Groote Hoeven is een nieuwbouwwijk in Someren. Deze wijk krijgt een aantal voorzieningen die bedoeld zijn om extra regenwater in het gebied vast te houden zonder dat dit tot overlast leidt. Ook komt er veel groen.</p>

Lierop: Gildewijk (fase 3)

<p>In Lierop wordt gewerkt aan de Gildewijk. Deze nieuwbouwwijk wordt zodanig ingericht dat er meer regenwater wordt afgevoerd dan in de huidige situatie het geval is.</p>

Blauwe Ader Boerenkamplaan

<p>In dit project wordt via de Boerenkamplaan een regenwaterafvoer gerealiseerd van de Keizerstraat tot aan de aansluiting van de waterloop in de Steegstraat. Waar dat nodig is, komt extra waterberging.</p>

SWO Someren Noord: afkoppelen diverse straten en aanleg transportriool naar buffers Slievenstraat

<p>Afkoppelen Noorderlaan, Klokhuisstraat, Hoepelakkerstraat en Noordplein. Aanleg extra transportriool gemengd stelsel naar buffers Slievenstraat, in combinatie met aanleg nieuwe buffer door Waterschap Aa en Maas.</p>

Aanpak wateroverlast Willem Alexanderlaan

<p>De wateroverlast in en bij de Willem Alexanderlaan wordt onder meer aangepakt door de aanleg van een regenwaterriool richting Goede Vaart, bij de brug 'Kwart voor Twaalf'.&nbsp;</p>

Aanpak wateroverlast/ afkoppelen Sluis XI

<p>Herinrichting bedrijventerrein Sluis XI inclusief aanleg regenwaterriolering.</p>

Parallelloop

<p>Analyse van het watersysteem is afgerond en een duiker is schoongemaakt en gerenoveerd. De beek wordt nog verbreed.</p>

Slievense Loop

<p>We leggen naast de bestaande buffer een nieuwe waterbuffer aan in de woonwijk en verbeteren de bestaande waterbuffer die uitkomt op de Slievense Loop. Ook koppelen we het hemelwater uit de wijk af van het riool en leiden dit naar de waterbuffer. Deze werkzaamheden zullen eind juni starten. Daarnaast gaan we in de Slievense Loop nog zes duikers vergroten, stuwen verbreden en automatiseren en de beek verbreden. Hiervoor is de planning dat we in 2022 starten met de uitvoering.</p>

Kleine Aa bestaande Ecologische Verbindingszone (EVZ)

<p>We zorgen voor betere omstandigheden voor meer verschillende planten- en diersoorten.</p>

Kleine Aa bovenstrooms

<p>Meerdere stuwen zijn geautomatiseerd of verplaatst. Er wordt nog een ecologische verbindingszone aangelegd. Deze uitvoering start eind 2021.</p>

Aa benedenstrooms Starkriet

<p>Het beekdal van de Aa en Kleine Aa wordt klimaatbestendig gemaakt. Uitvoering start eind 2021.</p>

Gemaal Gezandebaan

<p>Aanpassen gemaal Gezandebaan.</p>

Water bergen in Keelven

<p>Vanuit de Peelrijt bij piekafvoer water in Keelven bergen, inclusief peilbuis in het ven.</p>

Robuuster inrichten watersysteem bij de golfbaan

<p>Peilgestuurde drainage en waterberging golfbaan.</p>

Verminderen afstroming Waterdael I en II

<p>Aanpassen bestrating op de grens tussen het hoog- en laaggelegen deel van de wijk om bij piekbuien hemelwater tijdelijk in het hoge deel vast te houden op straat.</p>

Verminderen afstroming Waterdael III

<p>Vergroten van de waterberging in de wijk van 42 mm naar circa 90 mm om afstroming naar lager gelegen gebieden tegen te gaan.</p>

Verlagen diverse gazons Someren Noord

<p>Verlagen diverse gazons om water af te vangen van trottoirs/voortuinen (infiltratie) en afstroming groen bij piekbuien te verminderen.</p>

Kloosterweg - Bergstraat - Beelstaat inclusief parkeerterrein De Ruchte

<p>De Kloosterstraat, Bergstraat en Beelstraat (inclusief Parkeerterrein De Ruchte) worden opnieuw ingericht waarbij het regenwater wordt afgekoppeld.&nbsp;</p>

Verlagen bermen Meidoornstraat

<p>Aanpassen hoogte berm om bij hevige regenval afstroming over maaiveld naar de sloot mogelijk te maken.</p>

Duurzaam bodembeheer, bodemUp en Vitale bodem

<p>Agrariërs of gebruikers van agrarische grond in Someren kunnen in 2021 ondersteuning op maat krijgen bij het verbeteren van hun bodemkwaliteit. In het traject Duurzaam bodembeheer krijgen zij hulp én financiële ondersteuning bij het verbeteren van de bodemkwaliteit van hun bedrijf via tal van maatregelen.</p>

Zonnepark Lungendonk 16a Lierop

<p>Zonnepark van 4,5 ha groot.</p>

Zonnepark Lungendonk (naast nr 22) Lierop

<p>Zonnepark van 9,9 ha groot</p>

Zonnepark Kerkendijk (achter nr 117) Someren-Heide

<p>Zonnepark van 9,2 ha groot</p>

Postcoderoosproject “de Postel”

<p>Op de hellende daken van de gemeentelijke sporthal “de Postel” liggen 294 zonnepanelen voor het collectieve zonnedak. Dit eerste Postcoderoosproject van ZummerePower is in bedrijf vanaf 1 augustus 2019. De deelnemers kunnen gedurende 15 jaar de energiebelasting van het aantal kWh dat hun aandeel zonnepanelen op dit collectieve zonnedak is opgewekt op hun energierekening thuis verrekenen.</p>

Zonnepanelen Gemeentehuis

<p>123 C2C-gecertificeerde zonnepanelen, 45,3 kWp, in bedrijf sinds 1 juni 2019</p>

Zonnepanelen de Ruchte

<p>238 C2C-gecertificeerde zonnepanelen, 103,5 kWp, in bedrijf sinds 1 juni 2019</p> <p>Eigendom van Stichting voor Sociaal Cultureel Werk de Ruchte</p>

Zonnepanelen de Einder

<p>236 zonnepanelen, 59,0 kWp in bedrijf sinds 1 maart 2014</p> <p>MFA de Einder wordt volledig verwarmt met lucht/water warmtepompen. Alleen warm tapwater wordt nog gemaakt met de CV-ketel die kan bijspringen als vriest. Met een jaarverbruik van zo’n 250 m3 aardgas is dit het eerste gemeentelijke gebouw dat bijna volledig aardgasvrij</p>

Zonnecollectoren zwembad

<p>De buitenbaden van openlucht zwembad “de Diepsteeckel” worden vanaf de ingebruikname na de grote renovatie in 1997 volledig verwarmd met zonnecollectoren die op daken van het servicegebouw liggen. Alléén voor het douchen en het vorstvrij houden van het gebouw wordt nog&nbsp;aardgas gebruikt. Daarmee is dit openlucht zwembad het eerste bijna aardgasvrije gemeentelijke gebouw.</p>
warmtescan van huis

Vanaf 1 november is het mogelijk om een warmtebeeldscan te laten maken…

Voorpagina brochure afkoppelen

Door de verandering van het klimaat hebben we steeds meer te maken met…

Gemeente Someren wil graag haar inwoners ondersteunen bij het…

Wilt u energie besparen of hebt u vragen over bijvoorbeeld zonnepanelen…